Dialog interconfesional / Postat pe

Fecioara Maria: este ea mai mult decât un simplu om?

Există multă confuzie cu privire la rolul pe care fecioara Maria l-a avut și îl are în Religia Creștină. Este ea pururea fecioară, așa cum învață de secole Biserica? Este ea cea mai mare dintre sfinți, mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru noi oamenii? Ar trebui să ne închinăm ei, să ne rugăm ei, după cum știm cei mai mulți dintre noi? Cred că orice confuzie cu privire la statutul și rolul pe care fecioara Maria le are poate fi îndepărtată dacă privim la învățătura Noului Testament. Dacă pentru creștini există o sursă vrednică de încredere asupra oricărui lucru privitor la credință, inclusiv asupra rolului fecioarei Maria, aceea este Biblia. De aceea în următoarele rânduri vom analiza câteva texte din Noul Testament referitoare la fecioara Maria. Toate aceste texte au fost preluate din traducerea Bisericii Ortodoxe Române.

  1. Noul Testament afirmă că fecioara Maria și soțul ei Iosif, și-au consumat relația de căsătorie ca orice alt cuplu – ea nu a fost pururea fecioară

18 Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt.

19 Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. 20 Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.

21 Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.

22 Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice:

23 «Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu».

24 Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.

25 Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.

(Matei 1:18-25)

a. Primul indiciu Fecioara Maria

În vs. 18 avem primul indiciu al faptului că Iosif și Maria și-au consumat relația de căsătorie în mod normal. Concepția lui Isus s-a realizat supranatural „fără să fi fost ei înainte împreună.” Traducerea este ambiguă și nu redă cu acuratețe textul originar (lit. „Înainte să fie ei împreună…”), dar chiar și așa, expresia „înainte” (grecescul πρὶν; prin) ne arată, în mod incipient, că ulterior, după nașterea lui Isus, Maria și Iosif urmau să aibă relații intime așa cum era normal în orice familie evreiască a secolului I.

b. Și mai clar

Dar, cel mai evident argument se află în versetul 25. Din păcate, traducerea Ortodoxă a acestui verset este foarte inexactă. În continuare va fi afișat vs. 25 în limba greacă transliterată, iar sub text traducerea literală a acestuia, cu corespondențele dintre limba greacă și limba română:

Kai…….ouk……eginōsken……autēn……..heōs

Și……….nu…….a cunoscut…….-o,……..până ce

hou eteke…….ton huion…. autes

a născut……….pe fiul……..   .ei

ton prototokon     kai ekalese       to onoma

Cel întâi-născut       și a  pus        numele

autou            IĒSOUN. [1]

acestuia,          Isus.

(Matei 1:25)

Traducerea Bisericii Ortodoxe elimină fără niciun motiv prepoziția ἕως (heōs) care înseamnă „până.” Aceasta, cred eu, se întâmplă datorită faptului că existența acestei prepoziții ar puncta cu mare claritate că fecioara Maria nu a rămas pururea fecioară, iar după nașterea lui Isus ea a avut relații intime cu soțul ei Iosif.

c. Eliminare suspectă a expresiei „până” Fecioara Maria

Însă eliminarea prepoziției ἕως (heōs, „până”) este foarte curioasă, mai ales că, în același capitol 1, cu vs. 17 din evanghelia după Matei, traducerea Ortodoxă redă corect prepoziția heōs cu „până.” Aceasta apare de trei ori în acest verset, după cum arată sublinierile următoare:

17. Aşadar, toate generaţiile de la Avraam până la David au fost paisprezece generaţii; şi de la David până la strămutarea în Babilon au fost paisprezece generaţii; şi de la strămutarea în Babilon până la Cristos, sunt paisprezece generaţii.

(Matei 1:17)

Faptul că expresia nu este redată și în Matei 1:25, aruncă suspiciuni masive asupra integrității față de textul originar al traducătorilor Bibliei Ortodoxe. Nu cumva dogma despre fecioria perpetuă a Mariei, pe care Biserica Ortodoxă o susține face ca textul originar să fie trecut cu vederea? Problemele însă, nu se opresc aici. Traducerea Ortodoxă nu este fidelă nici expresiei πρωτότοκον (prototokon) pe care o traduce cu „Cel unul născut.” Prototokon este format din particula protos (primul sau înainte – ca în cuvântul românesc protoistorie) și din verbul tikto (a da naștere) și nu poate înseamna „Unul născut.” Ea înseamnă „primul născut.”

Fecioara Maria nu a dat naștere unicului ei copil, ci primului ei copil. De vreme ce ea a avut relații intime cu soțul ei Iosif după nașterea lui Isus, evident, expresia prototokon nu poate înseamna decât că Isus este primul ei născut. Dar, din nou, citirea normală a lui prototokon ar fi fost total inconfortabilă dogmei fecioriei perpetue a Mariei. În ambele cazuri, concluzia Domnului Isus este cred, adevărată: „Bine, aţi lepădat porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră!” (Marcu 7:9).

  1. Noul Testament afirmă că Isus a avut frați și surori, iar Maria a fost mama lor

46 Şi încă vorbind El mulţimilor, iată mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând să vorbească cu El.

47 Cineva I-a zis: Iată mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească.

(Matei 12:46-47)

2 Şi, fiind sâmbătă, a început să înveţe în sinagogă. Şi mulţi, auzindu-L, erau uimiţi şi ziceau: De unde are El acestea? Şi ce este înţelepciunea care I s-a dat Lui? Şi cum se fac minuni ca acestea prin mâinile Lui?

3 Au nu este Acesta teslarul, fiul Mariei şi fratele lui Iacov şi al lui Iosi şi al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt, oare, surorile Lui aici la noi? Şi se sminteau întru El.

4 Şi le zicea Iisus: Nu este prooroc dispreţuit, decât în patria sa şi între rudele sale şi în casa sa.

(Marcu 6:2-4)

Textul sugerează că Isus a avut și alții frați și surori. Iar cel mai natural mod de a înțelege acest lucru, dat fiind că Maria și Iosif și-au consumat căsătoria după nașterea lui Isus este să considerăm că aceștia au fost fiii și fiicele Mariei și lui Iosif. Fecioara Maria a fost fecioară până la nașterea lui Isus, dar nu și după, iar Isus a fost primul ei născut, nu singurul născut.

  1. Noul Testament afirmă că statutul de mamă a lui Isus nu oferă avantaje de ordin spiritual

27 Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt!

28 Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.

(Luca 11:27-28)

Acest text, din păcate, din nou nu este tradus într-un mod corespunzător, și mă tem că motivele sunt aceleași precum cele amintite la punctul 1. În limba greacă transliterată, vs. 28, cu traducerea literală sub el sună așa:

Autos……de……….eipe,………….Menounge

El……….însă…….le-a spus,……mai degrabă

makarioi………………………..hoi akouontes

fericiți………[sunt] [2]…….ascultătorii

ton logon………tou Theou……….kai

Cuvântului……lui Dumnezeu….și

phylassontes         auton [3]

împlinitorii……….  .lui. 

(Luca 11:28)

În textul grecesc nu apare expresia „Așa este,” oferită în traducerea Ortodoxă. În schimb, în textul originar există un contrast ascuțit pe care Domnul Isus dorește să-L facă. Faptul că fecioara Maria fusese mama Lui fizică, nu îi conferea absolut niciun avantaj spiritual, nicio superioritate duhovnicească. Maria a fost o persoană la fel ca noi toți, și vom vedem în punctul următor, cu falimente spirituale, uneori grave.

Iată încă o traducere a unui text scriptural care ne face să credem că nu avem de-a face cu o greșeală inocentă, ci cu o alterare voită a textului originar al Bibliei.

  1. Atât Maria cât și frații și surorile Domnului Isus au crezut până la un anumit punct al lucrării Lui că El înnebunise

20 Şi a venit în casă, şi iarăşi mulţimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici să mănânce.

21 Şi auzind ai Săi, au ieşit ca să-L prindă, că ziceau: Şi-a ieşit din fire.

(Marcu 3:20-21)

31 Şi au venit mama Lui şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis la El ca să-L cheme.

32 Iar mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi I-au zis unii: Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale sunt afară. Te caută.

33 Şi, răspunzând lor, le-a zis: Cine este mama Mea şi fraţii Mei? 34 Şi privind pe cei ce şedeau în jurul Lui, a zis: Iată mama Mea şi fraţii Mei.

35 Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea.

(Marcu 3:31-35)

În primul text (Marcu 3:21) vedem că familia lui Isus, definită câteva versete mai încolo (Marcu 3:31-35) drept „mama și frații Lui” au venit, pe când Acesta slujea în Galilea să Îl ia cu forța de acolo, crezând că „Și-a ieșit din fire.” Altfel spus, ei credeau că a înnebunit.

Atât Maria cât și frații lui Isus credeau că El și-a ieșit din minți, fiindcă, pesemne făcea lucruri cu totul ciudate (cum ar fi vindecări sau exorcizări – Marcu 3:1-12) și pretindea că este deopotrivă cu Dumnezeu (vezi evenimentul din Marcu 2:1-12, când El iartă păcatele unui om). Așadar Maria, departe de a avea calități spirituale speciale, își arată păcătoșenia prin faptul că nu este capabilă să vadă în fiul ei și Fiul lui Dumnezeu. Din acest motiv, deși creștinii trebuie s-o prețuiască pe fecioara Maria, ei nu trebuie să aibă o impresie supra estimată la adresa ei. Maria, ca și noi, a fost un om și a avut păcat.

  1. Fecioara Maria ne-ar îndemna astăzi să ascultăm de Isus, nu de ea

1 Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo.

2 Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă.

3 Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin.

4 A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu.

5 Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune.

(Ioan 2:1-5)

Observați modul în care I se adresează Isus: „femeie.” Este sugestiv și, văzut din afară, pare a fi un limbaj lipsit de respect. Ceea ce însă comunică Isus, nu este lipsă de respect ci, din nou, lipsa de avantaje spirituale a Mariei. Ea era doar o femeie și acest statut nu-i oferea niciun drept, nici măcar acela de a-I sugera lui Isus cum trebuia să procedeze în acea situație aparte.

Dar ultimul îndemn al Mariei este, cred eu, ceea ce Maria ne-ar sugera și nouă astăzi: să facem orice ne spune Isus. Maria i-a îndemnat pe organizatorii nunții, care rămăseseră fără vin pentru nuntași să asculte de Isus. Ei au făcut acest lucru și gloria lui Isus a fost arătată (Ioan 2:11). Cred că dacă Maria ar fi printre noi acum, ne-ar spune să nu ascultăm de ea, să n-o urmăm pe ea, să nu ne rugăm ei, ci să-L ascultăm pe Isus, să-L urmăm pe El, să ne rugăm Lui. Și asta pentru că doar El este Dumnezeu întrupat și doar El împreună cu Tatăl și Sfântul Duh merită închinarea, adorarea și gloria în veci de veci.

Vezi și următoarele articole dacă ești interesat:

Note de subsol

[1] În limba greacă versetul este: „καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἸΗΣΟΥΝ”; Textus Receptus, ediția lui Scrivener, 1894. Nestle-Aland 28 elimină „Cel întâi născut”:  „καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν• καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.”  Novum Testamentum Graece (Deutsche Bible Gesellschaft).

[2] Verbul „a fi” este subînțeles în acest context.

[3] Textus Receptus, ediția lui Scrivener, 1894: αὐτὸς δὲ εἶπε, Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. În Nestle-Aland 28, avem câteva schimbări nesemnificative: „αὐτὸς δὲ εἶπεν• μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες.”

Pastor, Ștefan Cornu

Fecioara Maria: este ea mai mult decât un simplu om?

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.